Dragedalen

Dragedalen Art & Tattoo (c) 2017  |  Salgs og Leveringsbetingelser

 
 

Salgs og leveringsbetingelser

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Gyldighet

Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra Dark Matter Norway AS og Dragedalen Art & Tattoo med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før Dark Matter Norway AS har bekreftet bestillingen eller bekreftelse anses som gitt når kunde har fått en dato og tid for utførelse av tatoveringen

 

2. Tekniske opplysninger

tekniske opplysninger angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen.

 

3. Priser

Alle priser er oppgitt, fritt levert Dark Matter Norway AS 's lager. Dark Matter Norway AS kan endre priser ved endringer i leverandør -pris, tollsatser, avgifter og valutakurser, dette gjelder også tilbud som er gitt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner. Antall timer for tatovering som er oppgitt i tilbud og ordrebekreftelse er estimerte antall og vil bli justert for faktisk medgått tid ved utførelse av tatoveringen.

 

4. Miljøgebyr

Miljøgebyr er beregnet etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i gebyret.

 

5. Betalingsbetingelser

Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Faktura vil bli tilsendt på mail, for de som godkjennes for kreditt,Det gjelder kontant betaling for alle andre. Dersom det ønskes faktura pr. post tilkommer et gebyr på kr. 49,- pr. faktura. Ved forsinket betaling belastes gjeldende forsinkelsesrente. Kunden vil bli belastet med et purregebyr på kr 300.

 

6. Leveringsbetingelser

Varen leveres fritt Dark Matter Norway AS's lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal Dark Matter Norway AS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør eller postverket.

 

7. Salgspant

Dark Matter Norway AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten Dark Matter Norway AS's skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspant beheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade.

 

8. Garanti

Dark Matter Norway AS garanterer varen mot fabrikasjons feil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt.

 

9. Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til Dark Matter Norway AS og som forelå på leveringstidspunktet, vil Dark Matter Norway AS etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdbeføyelser gjeldende.

 

10. Retur

Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med Dark Matter Norway AS 's samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Alle varer påføres et returnummer som fås ved henvendelse til Dark Matter Norway AS .

 

11. Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for Dark Matter Norway AS skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos Dark Matter Norway AS . Erstatningsansvaret omfatter ikke følge tap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvens tap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi.

 

12. Overdragelse

Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

 

13. Bestillings vare/Skaffevare

Bestillings vare/Skaffevare kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillings-tidspunkt. Samme betingelser gjelder spesial konfigurert maskinvare.

 

14. Tillegg til eller endringer i avtalen

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

 

15. Tvister

Tvister under denne avtale skal partene såvidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting.

 

16. Email med produktnyheter

Som en del av Dark Matter Norway AS sine standardbetingelser vil du motta Email med produktnyheter og tilbud, dersom du ikke ønsker å motta dette kontakt Dark Matter Norway AS . Informasjon og priser gitt i forbindelse med dette ansees som konfidensiell informasjon mellom mottager og avsender.